*Mínim 4 caràcters.
Pintures, Impermeabilització i Paviments - Eurocampi

Uniprimer

Uniprimer

Imprimación tot terreny al dissolvent. Indicat com a capa de imprimació en superfícies interiors o exteriors d'acer galvanitzat, metalls zincats, alumini i PVC, en portes, reixes, baranes, tanques, marcs, finestres, etc.
Colors: Blanc, gris, negre i vermell.
 LitresLitres: 4 L - 0,75 L.

Dilució netejaDilució neteja: Dissolvent clor-cautxú 0-5%.

Útils aplicacióÚtils aplicació: Brotxa, Corró, Pistola.

Aecat tacteAecat tacte: 15 minuts a 20 °C.

RepintatRepintat: Mínim: 90 minuts a 20 °C.

RendimentRendiment: 8-10 m²/L i capa.

Sol·licitar informació
Facebook Twitter Instagram